0487947
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
193
533
4110
475075
25780
38553
487947

Your IP : 192.168.2.69
วันที่ 24/09/2020 เวลา 07:35 น.

พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก

Post on 12 กรกฎาคม 2560
by Nakhonphanom

คำสั่งสำนักงานฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
1- การจดทะเบียนที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์
2- การจดทะเบียนต่ออายุที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์
3- การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง (สหภาพแรงงาน)
4- การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กร นายจ้าง (สมาคมนายจ้าง)
5- การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง/นายจ้าง (สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การลูกจ้าง สหพันธ์นายจ้าง สภาองค์การนายจ้าง)
6- การจดทะเบียนข้อบังคับองค์กรลูกจ้าง/นายจ้าง
    (ข้อบังคับสหภาพแรงงาน ข้อบังคับสหพันธ์แรงงาน ข้อบังคับสภาองค์การลูกจ้าง ข้อบังคับสมาคมนายจ้าง ข้อบังคับสหพันธ์ นายจ้าง ข้อบังคับสภาองค์การนายจ้าง)
7- การจดทะเบียนกรรมการองค์กรลูกจ้าง/นายจ้าง
    (กรรมการสหภาพแรงงาน กรรมการสหพันธ์แรงงาน กรรมการสภาองค์การลูกจ้าง กรรมการสมาคมนายจ้าง กรรมการสหพันธ์นายจ้าง กรรมการสภาองค์การนายจ้าง)
8- การจดทะเบียนควบองค์กรลูกจ้าง/นายจ้าง
    (ควบสหภาพแรงงาน ควบสหพันธ์แรงงาน ควบสภาองค์การลูกจ้าง ควบสมาคมนายจ้าง ควบสหพันธ์นายจ้าง ควบสภาองค์การนายจ้าง)
9- การจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (เอกชน)
10- การจดทะเบียนคำชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
11- การจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
12- การจดทะเบียนจัดตั้งสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ
13- การจดทะเบียนข้อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ข้อบังคับสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ
14- จดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
15- จดทะเบียนกรรมการสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ
16- การจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง(รัฐวิสาหกิจ)
17- การตรวจรับรองจำนวนสมาชิกสหภาพแรงงาน
18- การขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน
19- การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
20- การต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
21- การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
22- การต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
23- การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
24- การขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
     (กรณีนิติบุคคล ผู้ยื่นคำขอเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น)
25- การขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
     (กรณีนิติบุคคลไม่เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น)
26- การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
     (กรณีนิติบุคคล ผู้ยื่นคำขอเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น)
27- การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
     (กรณีนิติบุคคลไม่เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น)
28- การพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟ
29- การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย)
30- การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย)
31- การอนุญาตให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กทำงานในระหว่างเวลา 22.00 - 06.00 น.
      ตามมาตรา 47 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
32- ให้บริการกู้เงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ (กรณีเงินกู้เกิน 5 ล้านบาท)
33- ให้บริการกู้เงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ (กรณีเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท)
34- การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์เพื่อตรวจรักษาพยาบาลในสถานที่ทำงาน

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (process01.pdf)1- การจดทะเบียนที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ 128 kB
Download this file (process02.pdf)2- การจดทะเบียนต่ออายุที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ 123 kB
Download this file (process03.pdf)3- การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง (สหภาพแรงงาน)  137 kB
Download this file (process04.pdf)4- การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กร นายจ้าง (สมาคมนายจ้าง) 194 kB
Download this file (process05.pdf)5- การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง/นายจ้าง (สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การลูกจ้าง สหพ 224 kB
Download this file (process06.pdf)6- การจดทะเบียนข้อบังคับองค์กรลูกจ้าง/นายจ้าง (ข้อบังคับสหภาพแรงงาน ข้อบังคับสหพ 147 kB
Download this file (process07.pdf)7- การจดทะเบียนกรรมการองค์กรลูกจ้าง/นายจ้าง (กรรมการสหภาพแรงงาน กรรมการสหพันธ์แร 125 kB
Download this file (process08.pdf)8- การจดทะเบียนควบองค์กรลูกจ้าง/นายจ้าง (ควบสหภาพแรงงาน ควบสหพันธ์แรงงาน ควบสภาอ 141 kB
Download this file (process09.pdf)9- การจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (เอกชน) 123 kB
Download this file (process10.pdf)10- การจดทะเบียนคำชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน 120 kB
Download this file (process11.pdf)11- การจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 148 kB
Download this file (process12.pdf)12- การจดทะเบียนจัดตั้งสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ 135 kB
Download this file (process13.pdf)13- การจดทะเบียนข้อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ข้อบังคับสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิ 124 kB
Download this file (process14.pdf)14- จดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 126 kB
Download this file (process15.pdf)15- จดทะเบียนกรรมการสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ 127 kB
Download this file (process16.pdf)16- การจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง(รัฐวิสาหกิจ) 134 kB
Download this file (process17.pdf)17- การตรวจรับรองจำนวนสมาชิกสหภาพแรงงาน 158 kB
Download this file (process18.pdf)18- การขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน  207 kB
Download this file (process19.pdf)19- การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  256 kB
Download this file (process20.pdf)20- การต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในก 225 kB
Download this file (process21.pdf)21- การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ  254 kB
Download this file (process22.pdf)22- การต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากา 262 kB
Download this file (process23.pdf)23- การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  126 kB
Download this file (process24.pdf)24- การขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง 248 kB
Download this file (process25.pdf)25- การขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง 293 kB
Download this file (process26.pdf)26- การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อมด 219 kB
Download this file (process27.pdf)27- การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อมด 288 kB
Download this file (process28.pdf)28- การพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟ 130 kB
Download this file (process29.pdf)29- การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย) 124 kB
Download this file (process30.pdf)30- การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย)  137 kB
Download this file (process31.pdf)31- การอนุญาตให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กทำงานในระหว่างเวลา 22.00 - 06.00 น. ตามมาตรา  129 kB
Download this file (process32.pdf)32- ให้บริการกู้เงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ (กรณีเงิน 156 kB
Download this file (process33.pdf)33- ให้บริการกู้เงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ (กรณีเงิน 156 kB
Download this file (process34.pdf)34- การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์เพื่อตรวจรักษาพยาบาล 130 kB