0978206
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
62
1852
9225
957583
34692
44313
978206

Your IP : 192.168.2.69
วันที่ 22/10/2021 เวลา 00:53 น.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เกร็ดความรู้คู่แรงงาน 9 หลังเกษียณอายุ นายจ้างจ้างลูกจ้างเป็นที่ปรึกษาฯ เป็นผู้รับจ้างอิสระ นิติสัมพันธ์ถือเป็นการจ้างแรงงานหรือไม่ ?

Post on 04 ตุลาคม 2564
by Nakhonphanom

📚 เกร็ดความรู้คู่แรงงาน ตอนที่ 9
หลังเกษียณอายุ นายจ้างได้ทำสัญญาจ้างลูกจ้างเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและเลขานุการ เป็นผู้รับจ้างอิสระ ไม่ได้แต่งตั้งเป็นพนักงาน การทำงานไม่อยู่ในกรอบระเบียบ ไม่ต้องอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชา ไม่มีเวลาทำงานปกติ นิติสัมพันธ์ถือเป็นการจ้างแรงงานหรือไม่ ?
 
⚖️ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8208/2560
การพิจารณาว่านายจ้างและลูกจ้างจะมีนิติสัมพันธ์ในฐานะนายจ้างลูกจ้างกันตามสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่ จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ในคดีและบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 575 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5 มิใช่พิจารณาจากข้อเท็จจริงแต่เพียงฝ่ายเดียวว่าฝ่ายรับจ้างตกลงทำงานให้ฝ่ายว่าจ้างและฝ่ายว่าจ้างตกลงให้ค่าจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้ และผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานทั้งหมดให้แก่ฝ่ายรับจ้างเท่านั้น คดีนี้ภายหลังลูกจ้างเกษียณอายุแล้ว นายจ้างได้ทำสัญญาฉบับใหม่กับลูกจ้างระบุว่านายจ้างจ้างลูกจ้างต่อไปตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา (Consultancy Service Agreement) เป็นผู้รับจ้างอิสระในการให้บริการแก่ลูกจ้าง ไม่ได้เป็นการแต่งตั้งเป็นพนักงาน การทำงานไม่อยู่ภายในกรอบระเบียบ กำหนดเวลาทำงาน ไม่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของนายจ้าง แสดงว่าลูกจ้างรับทำงานให้นายจ้างโดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อำนาจการบังคับบัญชา ไม่มีเวลาทำงานปกติ นิติสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างในลักษณะดังกล่าวจึงไม่ใช่คู่สัญญาในเรื่องจ้างแรงงาน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 575 และไม่ใช่นายจ้างลูกจ้างกันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5 ลูกจ้างจึงไม่ใช่ลูกจ้างของนายจ้าง